بایگانی ماهانه: دسامبر 2015

برگزاری سمینار تخصصی آشنایی با پدیده النینو

  سمینار تخصصی آشنایی با پدیده النینو وتاثیرات آن بر تغییرات آب وهوایی سخنرانان: دکتر محمد جعفرناظم السادات دکتر مجید حبیبی نوخندان  مهندس امیرمحسن ظهوریان (دبیر کارگروه هوا-اقلیم پژوهشکده محیطهای خشک) زمان: یکشنبه ۲۲...