بایگانی ماهانه: ژانویه 2016

هواشناسی استرالیا: بارشهای بیشتر از نرمال تا بهار ۹۵ در ایران تداوم خواهد یافت.

مطابق با آخرین پیش بینی فصلی صادر شده توسط هواشناسی استرالیا به دلیل تقویت پدیده النینو و گرم تر از نرمال بودن دمای آب در بستر اقیانوس هند و گذر استورم تراک( مسیر حرکت...